با ایراکال می توانید از استرالیا با ایران و سایر کشور ها مکالمه تلفنی داشته باشید. 

برای شروع کافی است ثبت نام کنید و برنامه موبایل را نصب کنید.

برنامه موبایل